قصابان قدیم به تاریخ پیوسته‌اند؟

شماره پنجم ماهنامه " کافه " ضمیمه روزنامه اصفهان زیبا منتشر شد.