انفعال و سرگشتگی

#تیزر ویژه نامه پرسش، ضمیمه اندیشه و علوم انسانی روزنامه اصفهان زیبا