تئاتر اصفهان، در گفتگو با بازیگران سینما و تلویزیون