زباله خارج از نوبت حمل نمی‌شود!

این طرح برای اولین بار در شهرداری منطقه ۸ اصفهان اجرا شده است