مَرد نکونام

یادآور | گفتگوی منتشر نشده با مرحوم استاد سیدعلی نکویی