آب از سرمان گذشت!

گزارش اختصاصی اصفهان زیبا از وضعیت نگران کننده این روزهای سد زاینده رود