آتش گرفتن درخت جنب شهرداری اصفهان

بی احتیاطی کارگران ایزوگام‌کار باعث آتش گرفتن درخت جنب شهرداری اصفهان شد